Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING SCHOONHEIDSSALON LIVIA

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schoonheidssalon Livia verwerkt van haar klanten. Indien u klant wordt van Schoonheidssalon Livia, of om andere reden persoonsgegevens aan Schoonheidssalon Livia verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.
Geadviseerd wordt om deze privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Lianne Arts-de Bruijn, Schoonheidssalon Livia, Helmkruid 6, 5361 MH  Grave
KvK nummer: 17194189, te bereiken via e-mail info@schoonheidssalonlivia.nl of telefoon: 0486-850305

2. Welke gegevens verwerkt Schoonheidssalon Livia en met welk doel
2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • a).Voor- en achternaam
 • b).Adresgegevens
 • c).Telefoonnummer
 • d).E-mailadres
 • e).Geboortedatum en geslacht
 • f).Formulier met huiddiagnose
 • g).Gegeven behandeling(en) en gebruikte product(en)
 • h).Verkoop product(en)
 • i).Voor- en nafoto’s van huidproblemen

2.2. Schoonheidssalon Livia verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • j).Gezondheidgegevens
 • k).Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, uitsluitend na schriftelijke toestemming van ouders of voogd.

De website van Schoonheidssalon Livia heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Schoonheidssalon Livia kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Aangeraden wordt dan ook aan de ouders, betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Schoonheidssalon Livia zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@schoonheidssalonlivia.nl, dan wordt deze informatie verwijderd

2.3. Schoonheidssalon Livia verwerkt de in sub 2.1. en 2.2. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
AD. a, b, c, d en e) Deze gegevens worden vastgelegd om een klantdossier aan te maken
AD. a, b, c en d) Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:

 • contact over het te maken afspraken of de annulering van afspraken
 • het reageren op uw vragen of productbestellingen
 • informeren over wijziging van diensten en/of producten
 • toesturen van facturen ten behoeve van de zorgverzekering en no show

AD. f, g, h, i, j) Gezondheidsgegevens en huiddiagnose, de gegeven behandeling(en) en gebruikte en/of verkochte product(en) worden gebruikt om behandelingen op maat aan te bieden, om verkeerde toepassing van producten en behandelingen te voorkomen en om en de voortgang van de behandelingen te monitoren.
AD. i) Voor- en nafoto’s van huidproblemen kunnen in overleg gemaakt worden om de voortgang van de behandelingen te monitoren. Voor gebruik van de
voor- en nafoto’s op social media zal vooraf uitdrukkelijk toestemming worden gevraagd door middel van een toestemmingsformulier.

3. Bewaartermijnen
Schoonheidssalon Livia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd.

Tot 2 jaar na laatste contactmoment
De in sub 2.1. en 2.2. genoemde persoonsgegevens zullen tot 2 jaar na laatste contactmoment worden bewaard en vervolgens verwijderd;

 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum en geslacht
 • Formulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens
 • Gebruikte producten
 • Voor- en nafoto’s van huidproblemen

Tot 7 jaar omdat de belastingwet dit verplicht
De in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens zullen 7 jaar worden bewaard om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld belastingwet).

 • Voor- en achternaam
 • Gegeven behandeling(en) (=verkoop)
 • Verkoop product(en) (=verkoop)

4. Delen van persoonsgegevens met derden
Schoonheidssalon Livia verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld belastingwet).

5. In kaart brengen websitebezoek www.schoonheidssalonlivia.nl
Schoonheidssalon Livia gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De functionele cookies hebben een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van Google Analytics cookies. Schoonheidssalon Livia heeft een aantal voorzorgsmaatregelen getroffen om u privacy te waarborgen. Zo is er een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten, de laatste gedeelte van uw IP-adres wordt gemaskeerd, Google Analytics is zo ingesteld dat er geen gegevens gedeeld mogen worden en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Deze anonieme gegevens (bijv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht, de pagina’s die u heeft bekeken).worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

U kunt zicht afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik ermee/

6. Geautomatiseerde besluitvorming
Schoonheidssalon Livia neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben op personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Livia en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Schoonheidssalon Livia een verzoek kunt indien om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@schoonheidssalonlivia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier werken, op uw verzoek.

Schoonheidssalon Livia wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons/

8. Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.
Geadviseerd wordt om regelmatig deze privacyverklaring te bekijken.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Schoonheidssalon Livia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Zo zijn er met Google en Melissa (administratieprogramma) verwerkersovereenkomsten gesloten om de privacy van uw gegevens te waarborgen. Daarnaast is de laptop waarop de gegevens en het administratieprogramma Melissa waarin de gegevens worden vastgelegd voorzien van wachtwoorden om onbevoegde toegang etc. te voorkomen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@schoonheidssalonlivia.nl

10. Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en/of deze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen met Schoonheidssalon Livia, Lianne Arts, via info@schoonheidssalonlivia.nl

Opgesteld 25 mei 2018 te Grave